UB 5

lokalita: Uherské Hradiště

typ stavby: veřejná stavba

projekt: 2018

fáze: soutěžní studie - 3. místo

autor:

Markéta Zdebská, Marek Žáček,

Marie Čáslavská

spolupráce:  Jana Horecká, Štěpán Matějka

Autorská zpráva: Místo na nás silně zapůsobilo. Samo o sobě nabízí mnoho. Krásné místo s duší, kde se příroda dotýká města. Podáváme jí ruku, podporujeme různorodý charakter jednotlivých lokalit okolo jejího toku. Formujeme důstojnou městskou promenádu s říční restaurací, aktivní park s vyhlídkou na řeku, nabízíme rekreační potenciál v podobě plovárny a navrhujeme novou pěší lávku. Navržené objekty nabízí jak technické zázemí, tak příjemná místa ke spočinutí. Věříme, že se touto formou podaří vést dialog města a řeky směrem k jejich harmonickému propojení. Vnímáme pozitivně kontrast charakteru městského prostředí s volnou krajinou a naklánění cest v terénu. Základním motivem je pro nás práce s danou morfologií, tedy podpora ložených situací, ze kterých tvoříme atributy řešeného území. Definovali jsme hlavní veřejná prostranství ve městě a kladli jsme si otázku, jaký charakter bychom měli vytvořit pro jejich funkční doplnění. Odpovědi jsme promítli do návrhu.

Zatraktivňujeme zábradlí protipovodňového opatření: Navýšení kamenné regulace za pomoci betonových panelů se nám zdá adekvátní. Je však potřeba je doplnit o důstojné zábradlí, které naznačujeme v návrhu. Je to velmi důležité pro identifikaci města i konkrétního místa. Jemně ornamentální zábradlí inspirované slováckými motivy zdůrazňuje městskost, nabízí zjemnění průhledů, působí jako krajkový lem v místě bezprostředního styku města s řekou. Do této krajky se zahalují lidé, město nebo řeka podle toho, kde se kdo nachází.

Nad vysoce zregulovaný břeh s kyklopským zdivem umisťujeme aktivní městský park s amfiteátrem a vyhlídkou: Prostá kamenná regulace svou výškou v místě pozemků Sokola vybízí k obydlení. Navrhujeme zde široké oboustranné propojení. Od řeky, i z města, tam a zpět. Pokud se po cestě zdržíte v nově navrženém parku pod stávajícími stromy, můžete využít venkovní ping - pongové stoly, dětské hřiště, boulder, plácek pro pétanque, navštívit venkovní divadelní scénu, zahrádku oživené restaurace, nebo jen hledět na řeku a protější břeh s plovárnou.

Přirozený terénní val zpřístupňujeme ze strany města pobytovými schody: Líbí se nám přirozenost travnatých zvlněných ploch říční bermy zvedající se až k hliněným protipovodňovým valům a nenucené sklánění cest dolů k řece a zase zpět až na horní hranu valu. Tam je nutné vytvořit pohodlné propojení s městem zejména v návaznosti na předprostor gymnázia, v širší návaznosti na autobusové nádraží a dále do města.

Doplňujeme zeleň: Navrhujeme dosadbu alejí a stromořadí, které podporují linearitu řeky a odcloňují částečně problematická místa technických budov. Dále umisťujeme skupiny stromů nad parkovacími stáními (mimo bezprostředně řešenou oblast ale v důležitém, dnes neukotveném místě naproti rozlehlému autobusovému nádraží). Tímto zákrokem také připravujeme předprostor napojení nové pěší lávky.

Doplňujeme také funkce v území: Navrhujeme letní scénu v rámci parku na parcelách Sokola a v těsné blízkosti oživené restaurace Koruna, která pro scénu dokáže pohodlně pojmout potřebné zázemí. Definujeme aktivní městský park (boulder, pingpongové stoly, místo pro slack line…etc.) jako gradient mezi řekou a městem. V rámci areálu divadla bychom rádi část provozu nové budovy dílen otočili k cyklostezce a umístili zde půjčovnu kol a veřejné WC. Kultivujeme parkoviště korunami stromů v místě předprostoru před námi plánovanou pěší lávkou. Tam bychom v ideálním případě zacházeli s přemístěním dvou malých objektů technického zařízení, ale umíme pracovat i s variantou jejich zachování a integrace do navrhovaného altánu. Na druhém břehu navrhujeme rekreační zónu, která je nově navrženým umístěním lávky obejmuta v rámci uceleného „bříška“ travnatého břehu řeky. Najdeme zde plovárnu s bistrem, kurty na plážový volejbal, ohniště…

Navrhujeme nová propojení - nutná a potenciální: Kromě nové pěší lávky a propojení kolem bočního vstupu gymnázia navrhujeme výrazné propojení území na pozemku Sokola. Pokud by to bylo možné, tak bychom rádi provedli užší propojku k řece na pozemku gymnázia, na parcelách povodí Moravy a podél zdi policejního areálu.

Navrhujeme drobnou architekturu a nový mobiliář za výškovou hranicí protipovodňového opatření: Kromě doplnění říční fronty v rámci areálu divadla umisťujeme malý altán v předprostoru gymnázia a vstupem na novou lávku pro pěší a cyklisty, plovárnu s bistrem, cyklostojany, osvětlení, odpadkové koše. Tam kde se cesta vine ještě dál, umisťujeme po proudu i proti němu podlouhlé lavičky, podporující lineární charakter území a kontakt s krajinou.

Místo si žádá řešení dopravy: Jako nezbytné vnímáme doplnění přechodů, zejména v místech nových propojení. Předpokládáme zklidnění dopravy po dostavbě plánovaného automobilového mostu, kdy větší počet přechodů pro chodce nebude kolizní vzhledem ke stávající tranzitní dopravě. Máme velký zájem na umístění vjezdu do areálu policie z hlavní silnice, dnešní zajíždění do areálu od řeky blokuje rozvoj území v její blízkosti a trasa aut je zbytečně dlouhá. Již dnes aktivizovaná cyklo doprava bude podporována stojany na kola a dalším zázemím pro cyklisty.

více k akupunkturním bodům: Jako první jsme pro podrobnější zpracování vybrali lokalitu v majetku Sokola, která nabízí široké a velmi charismatické propojení města a říčního břehu. Naplňujeme jej přirozenými funkcemi městského parku a věříme, že toto formování bude vítáno i ze strany majitele. Pak bude možné takový záměr zprocesovat. Toto místo má opravdu velký potenciál a je škoda jej nechat ležet ladem jen pro příležitostné využívání. Druhé místo je „křižovatkou“ na cestě z města / autobusového nádraží, kolem gymnázia přes zpřístupněný val na druhou stranu řeky po půvabné pěší lávce. Lávka ústí na okraji rekreační plochy a je napojením na stávající pobřežní komunikaci. Vede nás tak přirozeně dále, do druhé časti města.

více k lávce: Lávka funguje jako propojení města v návaznosti na autobusové nádraží, gymnázium a areál policie. Její vyústění na protější straně objímá travnaté „bříško“ říčního břehu a nechává jej působit v celém svém tvaru a ploše. Pokud po ní jdeme, neruší nás čelní pohled na budovu elektrárny a my můžeme po cestě nerušeně pozorovat město, řeku, krajinu a lidi v ní.


logo

BY architects, spol. s r.o.

ateliér: Jaromírova 20, 128 00 Praha 2

774 312 433, info@byarchitects.cz

sídlo: Pod Zvonařkou 2317/1, 120 00 Praha 2

IČO: 077 40 557

facebook

vaše zpráva:

 

 

email:  

 

 

kód:    
CZ / EN